Loading...

News

With each passing day, life changes, positive news will serve us in a beneficial way, please receive and enjoy.

Accomodation System Management (ASM)
Là một trong những mô hình thuộc Đề án 06, mô hình “triển khai nền tảng quản lý lưu trú” bằng phần mềm thông báo lưu trú ASM đã đem đến phương thức thông báo lưu trú trực tuyến mới. Phần mềm này được xem là một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện công tác quản lý và thông báo lưu trú. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.
VBI Global Conference & Expo 2023 - Houston, Texas USA - "Transformation for Success"
For the first time in the history of Vietnamese businesses in the US, there will be an international conference and trade show held in Houston, Texas on April 21, 2023 with the theme "Transformation for Success”: - The conference will discuss transformations in governance, business, investment as well as the application of new technologies in a new era with many uncertainties and risks from macro policies, geopolitics and polarization of the world. - Multi-directional trade promotion between the US and other countries - Help strengthen global supply chains for US businesses - Towards technology transfer between countries.